Obchodní podmínky

Podmínky dopravy a platby:

Vámi vybrané zboží si můžete objednat telefonicky, přes e-mail nebo přímo v našem e-shopu. Minimální objednávka musí být v hodnotě 10, – eur bez DPH. Vaše objednávka bude vyřízena do 2 až 20 pracovních dnů donáškovou nebo osobním odběrem zboží. Nabízíme Vám několik možností platby za objednané zboží – v hotovosti, převodem na účet nebo dobírkou (zaplatíte kurýrovi při vyzvednutí balíčku). Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura – daňový doklad. Po dodání zboží bude na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

 

Způsob dopravy:

Donáška je možná na celém území Slovenska a Českej Republiky. Na cenu donášky si třeba vyžádat zvláštní cenovou nabídku! V ceně zboží není standardně započítána doprava ani montáž. Její aktuální výše Vám bude oznámena při zpětném potvrzení objednávky v závislosti na rozměrech a hmotnosti nákupu. Před závazným potvrzením objednávky bude tak jistě dohodnut požadovaný termín dodání. Důležitá informace! Při přebírání balíku třeba zkontrolovat zboží v přítomnosti kurýra. V případě, že je zboží poškozené, nepreberte ho, je třeba událost zaznamenat do zápisu. V zájmu rychlého vyřízení reklamace volejte na zákaznickou linku, tel. číslo: +421948 331 081. Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služba) nebo dodá zboží vlastními prostředky. Zboží je možné odebrat i osobně ze skladu na adrese: Malookočská 1571, 930 28 Okoč.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 8 pracovních dnů od data doručení v neporušeném stavu včetně obalů a dokladů, které byly dodány spolu s ním.Garantujeme vrácení peněz v případě, kdy se zboží vrátí v původním stavu. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží na vlastní náklady. O odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je v každém případě třeba Nás informovat písemně na e-mailové adrese [email protected] nebo Sokolecká ul. č. 40/68, 930 28 Okoč do 8 pracovních dnů od dodání.

Při jednostranném zrušení objednávky v hodnotě nad 3.000 €, má firma Gastrocenter právo fakturovat přiměřené odškodné:
Storno – odškodení za skladový zboží je do 10%
Stornoodškodení za objednané zboží 30%
Zboží vyrobené na míru není možné stornovat.

V případě odstoupení prodávající si může vyžádat náhradu škody v případě, že vrácené zboží bylo znehodnocen neodbornou manipulací. Na základě žádosti zákazníka provozovatel zajistí vrácení zboží. Bližší se můžete informovat na zákaznické lince. Poplatky za vrácení zboží se shodují s běžnými poplatky dané kurýrní firmy.

CE certifikáty.

Na webové stránce se mohou nacházet ilustrační fotky, které se v minimální míře mohou lišit od skutečných zařízení, kvalitně jsou na stejné úrovni. Dodané zařízení mají CE certifikáty (prohlášení o shodě), což zajišťuje jejich autoritu, a jsou potvrzením toho, že výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Evropských technických předpisů (směrnicemi), které se na výrobek vztahují, a že shoda byla prokázána pomocí příslušného postupu posuzování shody. Základní požadavky jsou požadavky, týkající se bezpečnosti výrobků, ochrany veřejného zdraví, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí.

Záruka, reklamace

Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena na 12 měsíců a vztahuje se na výměnu náhradních dílů. Plyne ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících s ním. Veškeré další náklady, jako cestovné, poštovné, opravy zboží atd., Jsou výlučně náklady kupujícího. Záruční doba všem osobám / firmám /, používající výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, je stanovena obchodním zákoníkem, a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce. Je stanovena na 12 měsíců ode dne zakoupení, pokud není sjednána jinak. Poruchu, chybu, která vznikla během tohoto období, je třeba nahlásit na zákaznické lince nebo e-mailem. Záruční a pozáruční opravy zařízení budou prováděny servisním střediskem Gastrocenter, případně se smluvními servisními partnery prodejce. Kupující zasílá zboží na reklamaci na vlastní náklady.Predávajúci vyřídí reklamaci ihned, nejpozději však do 30 dnů od vrácení zboží. K reklamovanému zboží je třeba přiložit pokladní doklad nebo záruční list. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. V tomto případě zákazník hradí všechny poplatky související neoprávněnou reklamací a bude včas informován o výši poplatků.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v těchto případech:

  • Výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s uživatelským manuálem, který je předán kupujícímu současně s dodaným zbožím.
  • Údaje na dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku.
  • Bylo poškozeno výrobní číslo, nebo záruční plomba přístroje.
  • Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem).
  • Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku s vodou v důsledku živelné události, přírodních či jiných vnějších jevů (bouřky, požár, přepětí v el. síti apod.)
  • Výrobek byl mechanicky poškozen.
  • Výrobek byl používán v rozporu s jeho určením, nebo způsobem, který není obvyklý pro daný typ výrobku.

Záruční oprava se nevztahuje:

  • Na běžnou údržbu (výměna žárovek, těsnění, pojistek apod.) Včetně odstraňování závad podle pokynů uvedených v uživatelském manuálu.
  • Na případné poruchy nebo chyby stávající elektroinstalace nebo rozvodů plynu, vodovodního a odpadního potrubí v prostorách zákazníka, pokud tyto nebyly součástí dodávky.
  • Na chyby a závady vzniklé při montáži svépomocí.

 

U pevně připojených zařízení je možno, po dohodě Prodávajícího s Kupujícím s přihlédnutím k povaze reklamace, aby Kupujícího navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě instalace zboží.

Reklamace zboží zakoupeného právnickými resp. fyzickými osobami, který je určen k podnikání se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Ceník servisních a montážních prací:

Popis prací:
V pracovní době       7.00 – 16.00
Servis diagnostika (zjištění závad) 25,00 €
Servis – oprava – odstranění poruchy 25,00 €
Montáž spotřebičů (na přípojné body – voda, elektro, plyn, odpady, vzduchotechnika, …) 25,00 €
Demontáž spotřebičů (zabezpečení přípojných bodů) 20,00 €
Technická pomoc – poradenství, konzultace, školení obsluhy 20,00 €
Kontrola připravenosti na montáž, kontrolní dny 20,00 €
Doklad o odborné prohlídce (posudek technického stavu) spotřebiče 25,00 €

 

Cestovní a jiné: v prac.dobe
Zbytečný výjezd (+ cestovné) 20,00 €
Cestovní sazba na 1 km 0,50 €

Cestovní nad 30 km a je možné řešit dohodou, jízdné je včetně cesty tam a zpět.

Uvedené ceny jsou bez 20% DPH, počítá se každá započatá hodina. Cena neobsahuje montážní materiál. Hodinová sazba je za 1 technika na zásah, montáž. Záruční doba na opravy je 3 měsíce na práci po předání prací zákazníkovi. Na náhradní díly a materiál je to 6 měsíců. (Neplatí na spotřební materiál – žárovky, těsnění, atd.)

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webové stránky www.gastrocenter.sk se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby vyřízení objednávek a na vlastní marketingové potřeby. Při registraci se dostáváte automaticky do naší databáze, čili Vám budou průběžně zasílány informace o nových produktech nebo jiné marketingové informace od provozovatele. Na přání a na základě písemné nebo telefonické žádosti zákazníka bez udání důvodů provozovatel kdykoliv vymaže jeho osobní údaje ze své databáze.

V Okoč, dne 1.1.2014                                                               Tibor Németh
Jednatel