Obchodné podmienky

Podmienky dopravy a platby

Vami vybraný tovar si môžete objednať osobne, telefonicky, cez e-mail alebo priamo v našom e-shope. Minimálna objednávka musí byť v hodnote 10,- eur bez DPH. Vaša objednávka bude vybavená do 2 až 20 pracovných dní a bude doručená s donáškovou službou (kuriérom) alebo môžete vyzdvihnúť osobne. Ponúkame Vám niekoľko možností platby za objednaný tovar – v hotovosti, prevodom na účet alebo dobierkou (zaplatíte kuriérovi pri vyzdvihnutí balíčka). Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavená “Zálohová faktúra”, čo nie je daňový doklad. Po dodaní tovaru bude vystavená riadná faktúra, čo slúží ako daňový doklad, kde bude záloha odčítaná.

Spôsob dopravy:                                                                                                              

Donáška je možná na celom území Slovenska. Na cenu donášky si treba vypýtať osobitnú cenovú ponuku. V cene tovaru nie je štandardne započítaná doprava ani montáž. Jej aktuálna výška vám bude oznámená pri spätnom potvrdení objednávky v závislosti od rozmerov a hmotnosti nákupu. Pred závazným potvrdením objednávky bude tak isto dohodnutý požadovaný termín dodania. Dôležitá informácia: pri preberaní balíka treba skontrolovať tovar v prítomnosti kuriéra. V prípade, že je tovar poškodený, nepreberte ho, je potrebné udalosť zaznačiť do zápisnice. V záujme rýchleho vybavenia reklamácie volajte na telefonné číslo: +421908 837 430. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami. Tovar je možné odobrať aj osobne zo skladu na adrese: Malookočská 1571, 930 28 Okoč.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru 

Kupujúci sa môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 8 pracovných dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Garantujeme vrátenie peňazí do 30 pracovných dní v prípade, keď sa tovar vráti v pôvodnom stave. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar na vlastné náklady. O odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru je v každom prípade potrebné nás informovať písomne na e-mailovej adrese info@gastrocenter.sk alebo na adrese Kľúčovec 170, 930 07 Klúčovec do 8 pracovných dní od dodania.

Pri jednostrannom zrušení objednávky má firma Gastrocenter právo fakturovať primerané odškodné:
Storno – odškodenie za skladový tovar je do 10%
Storno – odškodenie za objednaný tovar 30%
Tovar vyrobený na mieru nie je možné stornovať .

V prípade odstúpenia predávajúci si môže vyžiadať náhradu škody v prípade, že vrátený tovar bol znehodnotený neodbornou manipuláciou. Na základe žiadosti zákazníka prevádzkovateľ zabezpečí vrátenie tovaru. Bližšie sa môžete informovať na zákazníckej linke. Poplatky za vrátenie tovaru sa zhodujú s bežnými poplatkami danej kuriérskej firmy.

CE certifikáty.

Na webovej stránke sa môžu nachádzať ilustračné fotky, ktoré sa v minimálnej miere môžu odlišovať od skutočných zariadení, kvalitne sú na rovnakej úrovni. Dodané zariadenia majú CE certifikáty (vyhlásenie o zhode), čo zabezpečuje ich autoritu, a sú potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia.

Záruka, reklamácia

Záručná doba všetkým osobám, firmám, používajúcich výrobok pre účel podnikania, je stanovená Obchodným zákonníkom, a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Je stanovená na 12 mesiacov od dňa zakúpenia, ak nie je dohodnutá inak. Vzťahuje sa na výmenu náhradných dielov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s ním. Všetky ďalšie náklady, ako cestovné, poštovné, atď., sú výlučne náklady kupujúceho. Poruchu, chybu, ktorá vznikla počas tohto obdobia, treba nahlásiť na zákazníckej linke alebo e-mailom. Záručné a pozáručné opravy zariadení budú vykonávané servisným strediskom Gastrocenter, prípadne zmluvnými servisnými partnermi predajcu. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní od vrátenia tovaru.  K reklamovanému tovaru treba priložiť pokladničný doklad. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. V tomto prípade zákazník hradí všetky poplatky súvisiace neoprávnenou reklamáciou a bude včas informovaný o výške poplatkov.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

  • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je odovzdaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
  • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
  • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
  • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
  • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
  • Výrobok bol mechanicky poškodený.
  • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.

Záručná oprava sa nevzťahuje:

  • Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
  • Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky .
  • Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

U pevne pripojených zariadení je možno, po dohode Predávajúceho s Kupujúcim s prihliadnutím na povahu reklamácie, aby Kupujúceho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste inštalácie.

Reklamácie tovaru zakúpeného právnickými resp. fyzickými osobami, ktorý je určený na podnikanie sa riadi obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.

Cenník servisných a montážnych prác:

Popis prác :
V pracovnej dobe        7.00 – 16.00
Servis – diagnostika (zistenie závad )25,00 €
Servis – oprava – odstránenie poruchy25,00 €
Montáž spotrebičov ( na prípojne body – voda, elektro, plyn, odpad)25,00 €
Demontáž spotrebičov ( zabezpečenie prípojných bodov )20,00 €
Technická pomoc – poradenstvo, konzultácie, školenia obsluhy20,00 €
Kontrola pripravenosti na montáž, kontrolné dni20,00 €
Doklad o odbornej prehliadke (posudok technického stavu) spotrebiča25,00 €

 

Cestovné a iné :v prac.dobe
Zbytočný výjazd   (+ cestovné )20,00 €
Cestovné – sadzba na 1 km0,50 €

Cestovné nad 30 km a je možne riešiť dohodou, cestovné je vrátane cesty tam a späť.

Uvedené ceny sú bez 20% DPH, počíta sa každá začatá hodina. Cena neobsahuje montážny materiál. Hodinová sadzba je za 1 technika na zásah, montáž. Záručná doba na opravy je 3 mesiace na prácu po odovzdaní prác zákazníkovi. Na náhradné diely a materiál je to 6 mesiacov. (neplatí na spotrebný materiál – žiarovky, tesnenia, atď.)

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky www.gastrocenter.sk sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby vybavenia objednávok a na vlastné marketingové potreby. Pri registrácii sa dostávate automaticky do našej databázy, čiže Vám budú priebežne zasielané informácie o nových produktoch alebo iné marketingové informácie od prevádzkovateľa. Na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti zákazníka bez udania dôvodov prevádzkovateľ kedykoľvek vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy.

V Okoči, dňa 1.1.2014

              Tibor Németh

konateľ