Obchodné podmienky

Podmienky dopravy a platby

Vami vybraný tovar si môžete objednať telefonicky, cez e-mail alebo priamo v našom e-shope. Minimálna objednávka musí byť v hodnote 10,- eur bez DPH. Vaša objednávka bude vybavená do 2 až 20 pracovných dní donáškovou alebo osobným odberom tovaru. Ponúkame Vám niekoľko možností platby za objednaný tovar – v hotovosti, prevodom na účet alebo dobierkou (zaplatíte kuriérovi pri vyzdvihnutí balíčka). Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad “Zálohová faktúra – daňový doklad”. Po dodaní tovaru bude na daňovom doklade hodnota zálohy odčítaná.

Spôsob dopravy:                                                                                                              

Donáška je možná na celom území Slovenska. Na cenu donášky si treba vypýtať osobitnú cenovú ponuku! V cene tovaru nie je štandardne započítaná doprava ani montáž. Jej aktuálna výška vám bude oznámená pri spätnom potvrdení objednávky v závislosti od rozmerov a hmotnosti nákupu. Pred závazným potvrdením objednávky bude tak isto dohodnutý požadovaný termín dodania. Dôležitá informácia! Pri preberaní balíka treba skontrolovať tovar v prítomnosti kuriéra. V prípade, že je tovar poškodený, nepreberte ho, je potrebné udalosť zaznačiť do zápisnice. V záujme rýchleho vybavenia reklamácie volajte na zákaznícku linku, tel. číslo: +421908 837 430. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami. Tovar je možné odobrať aj osobne zo skladu na adrese: Malookočská 1571, 930 28 Okoč.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru 

Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 8 pracovných dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.Garantujeme vrátenie peňazí v prípade, keď sa tovar vráti v pôvodnom stave. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar na vlastné náklady. O odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru je v každom prípade potrebné nás informovať písomne na e-mailovej adrese [email protected] alebo na adrese Kľúčovec 170, 930 07 Klúčovec do 8 pracovných dní od dodania.

Pri jednostrannom zrušení objednávky má firma Gastrocenter právo fakturovať primerané odškodné:
Storno – odškodenie za skladový tovar je do 10%
Storno – odškodenie za objednaný tovar 30%
Tovar vyrobený na mieru nie je možné stornovať .

V prípade odstúpenia predávajúci si môže vyžiadať náhradu škody v prípade, že vrátený tovar bol znehodnotený neodbornou manipuláciou. Na základe žiadosti zákazníka prevádzkovateľ zabezpečí vrátenie tovaru. Bližšie sa môžete informovať na zákazníckej linke. Poplatky za vrátenie tovaru sa zhodujú s bežnými poplatkami danej kuriérskej firmy.

CE certifikáty.

Na webovej stránke sa môžu nachádzať ilustračné fotky, ktoré sa v minimálnej miere môžu odlišovať od skutočných zariadení, kvalitne sú na rovnakej úrovni. Dodané zariadenia majú CE certifikáty (vyhlásenie o zhode), čo zabezpečuje ich autoritu, a sú potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia.

Záruka, reklamácia

Záručná doba všetkým osobám /firmám/, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, je stanovená Obchodným zákonníkom, a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Je stanovená na 12 mesiacov od dňa zakúpenia, ak nie je dohodnutá inak. Vzťahuje sa na výmenu náhradných dielov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s ním. Všetky ďalšie náklady, ako cestovné, poštovné, atď., sú výlučne náklady kupujúceho. Poruchu, chybu, ktorá vznikla počas tohto obdobia, treba nahlásiť na zákazníckej linke alebo e-mailom. Záručné a pozáručné opravy zariadení budú vykonávané servisným strediskom Gastrocenter, prípadne zmluvnými servisnými partnermi predajcu. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní od vrátenia tovaru.  K reklamovanému tovaru treba priložiť pokladničný doklad. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. V tomto prípade zákazník hradí všetky poplatky súvisiace neoprávnenou reklamáciou a bude včas informovaný o výške poplatkov.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

  • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je odovzdaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
  • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
  • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
  • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
  • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
  • Výrobok bol mechanicky poškodený.
  • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.

Záručná oprava sa nevzťahuje:

  • Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
  • Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky .
  • Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

U pevne pripojených zariadení je možno, po dohode Predávajúceho s Kupujúcim s prihliadnutím na povahu reklamácie, aby Kupujúceho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste inštalácie.

Reklamácie tovaru zakúpeného právnickými resp. fyzickými osobami, ktorý je určený na podnikanie sa riadi obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.

Cenník servisných a montážnych prác:

Popis prác :
V pracovnej dobe        7.00 – 16.00
Servis – diagnostika (zistenie závad )25,00 €
Servis – oprava – odstránenie poruchy25,00 €
Montáž spotrebičov ( na prípojne body – voda, elektro, plyn, odpad)25,00 €
Demontáž spotrebičov ( zabezpečenie prípojných bodov )20,00 €
Technická pomoc – poradenstvo, konzultácie, školenia obsluhy20,00 €
Kontrola pripravenosti na montáž, kontrolné dni20,00 €
Doklad o odbornej prehliadke (posudok technického stavu) spotrebiča25,00 €

 

Cestovné a iné :v prac.dobe
Zbytočný výjazd   (+ cestovné )20,00 €
Cestovné – sadzba na 1 km0,50 €

Cestovné nad 30 km a je možne riešiť dohodou, cestovné je vrátane cesty tam a späť.

Uvedené ceny sú bez 20% DPH, počíta sa každá začatá hodina. Cena neobsahuje montážny materiál. Hodinová sadzba je za 1 technika na zásah, montáž. Záručná doba na opravy je 3 mesiace na prácu po odovzdaní prác zákazníkovi. Na náhradné diely a materiál je to 6 mesiacov. (neplatí na spotrebný materiál – žiarovky, tesnenia, atď.)

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky www.gastrocenter.sk sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby vybavenia objednávok a na vlastné marketingové potreby. Pri registrácii sa dostávate automaticky do našej databázy, čiže Vám budú priebežne zasielané informácie o nových produktoch alebo iné marketingové informácie od prevádzkovateľa. Na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti zákazníka bez udania dôvodov prevádzkovateľ kedykoľvek vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy.

V Okoči, dňa 1.1.2014

              Tibor Németh

konateľ